Vår integritetspolicy

Svartzonker Sweden AB och Betesbyggarkiosken värnar om din personliga integritet.

Denna integritetspolicy redogör för vilka typer av personuppgifter som Betesbyggarkiosken / Svartzonker Sweden AB kan komma att behandla, för vilka ändamål samt behandlingstid. Vi redogör även för hur du som registrerad kan utöva dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig
Svartzonker Sweden AB är personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker inom organisationen.
Som personuppgiftsansvarig har Svartzonker Sweden AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Tillämpningsområde
Denna integritetspolicy gäller:

• för den personuppgiftsbehandling som sker av privatkund vid köp i betesbyggarkiosken.
• för den personuppgiftsbehandling som sker av återförsäljare vid inköp i betesbyggarkiosken och/eller Svartzonker Sweden AB.
• För den personuppgiftsbehandling som sker vid utskick av nyhetsbrev.
• för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med rekerytering.

Personuppgifter som behandlas
Vårt främsta syfte med att behandla dina personuppgifter är för att Svartzonker Sweden AB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som privatkund eller återförsäljare.
Personuppgifter åsyftar alla uppgifter som går att hänföra till dig som fysisk person. Svartzonker Sweden AB kan komma att behandla följande av dina uppgifter:

• Kontaktinformation såsom namn, adress, telefon, e-post
Vi behandlar inte känsliga personuppgifter förutsatt det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Källa för personuppgifter
Personuppgifter som Svartzoner Sweden AB behandlar inhämtas från den registrerade privatkunderna eller återförsäljare.

Ändamålen med behandlingen och laglig grund
Svartzonker Sweden AB behandlar personuppgifter för följande ändamål. Den rättsliga grunden anges inom parentes:

• Tillhandahålla våra produkter i enlighet med tillämpliga villkor (Fullgöra avtal)
• Administration av affärsrelation med privatkund och återförsäljare (Fullgöra avtal)
• Bokföringsändamål för privatkund och återförsäljare (Rättslig förpliktelse)
• Information om våra varor (Berättigat intresse)
• Utvärdering vid rekrytering (berättigat intresse)


Behandlingstid

Behandlingstiden för dina personuppgifter varierar beroende på vilken typ av behandling som avses, syftet med behandlingen och kategorin behandlingen tillhör.

• Personuppgifter nödvändiga för bokföringsändamål (Privatkund och Återförsäljare) lagras i minst 7 år.
Personuppgifter nödvändiga för administration av kundrelation samt tillhandahållande av våra produkter lagras i 36 månader efter det att det aktiva kundförhållandet upphört. Det aktiva kundförhållandet kan upphöra om det sker en aktiv uppsägning från kund via mail.
• I de fall då den registrerade (Privatkund eller återförsäljare) har samtyckt till e-postutskick kommer e-postadressen att lagras tills dess att den registrerade genomför en avanmälan.
• Personuppgifter som behandlas i samband med rekrytering lagras under den tid då rekryteringsprocessen pågår.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddsförordningens bestämmelser äger du som registrerad rätten att tillgå information om vilka personuppgifter om dig som behandlas inom Svartzonker Sweden AB. För att få tillgång till denna informationen behöver skicka ett mail till gdpr@betesbyggarkiosken.se
Du äger också rätten till att få behandlingen begränsad, invända mot behandlingen eller få dina uppgifter raderade.
Vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att endast behandla personuppgifter som är korrekta och relevanta utifrån ändamålet. Om du anser att en uppgift om dig är missvisande eller felaktig eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot behandlingen kan du maila till gdpr@betesbyggarkiosken.se så hjälper vi dig.

Om du skulle känna dig missnöjd med vår behandling av dina uppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se. Mer information finns på www.datainspektionen.se.

Svartzonker Sweden AB / Betesbyggarkiosken